Prosjektering for miljøsanering og riving

Miljøkartlegging

Vi tilbyr miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner. Miljøkartlegging av bygg gjøres for å avdekke eventuelle helse- og miljøfarlige stoffer som ikke skal videre i kretsløpet. To forhold fører til krav om miljøkartlegging: Dersom byggearealet som skal rives eller vesentlig endres er over 100 m² eller dersom endringen vil resultere i mer enn ti tonn avfall.

  • Vi starter miljøkartleggingen med å samle inn og studere relevant dokumentasjon om bygget eller anlegget.
  • Deretter drar vi på befaring og gjør visuelle bedømmelser og tar stikkprøver av bygningsdeler som kan inneholde farlige stoffer.
  • Prøvene leveres til laboratorium og testes for helse- og miljøfarlige stoffer som det er sannsynlig at prøvene inneholder. Det kan ta fra tre dager til tre uker før prøvesvarene er klare.
  • Rapport fra miljøkartlegging leveres med oversikt og beskrivelse av bygningsmassen, beskrivelser av funn og prøvetaking, miljøsaneringsbeskrivelser med forklaringer til hvor de helse- og miljøfarlige materialene forekommer og hvordan de skal håndteres.
  • Rapporten inneholder også alle resultatene sammenstilt i en tabell med avfallsplan.

Vår kompetanse for miljøkartlegging

Norsk Riving har mer enn syv års erfaring med miljøkartlegging. Vi har et tverrfaglig lag av tre medarbeidere som arbeider med miljøkartlegging. Relevant bakgrunn er fagskoleingeniør, byggingeniør og miljøledelse. Norsk Riving har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjektering innen riving og miljøsanering.

Kontaktperson:

Kari Mjømen, logistikk- og ombruksleder i Norsk Riving AS
Kari Mjømen, logistikk- og ombruksleder
kari@norsk-riving.no
(+47) 932 22 040
Miljøkartlegging 6
Miljøkartlegging i Bispengsården
Miljøkartlegging 7
Prøvetaking av betong

Noen av våre nylige miljøkartleggingsoppdrag:

Miljøkartlegging på Sundt
Miljøkartlegging på Sundt

Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom AS

Ved ombygging av ærverdige Sundt hadde Norsk Riving ansvar for å kartlegge helse- og miljøfarlige stoffer innvendig. Oppdraget var særlig rettet mot å undersøke helse- og miljøfarlige stoffer i betongdekker i tillegg til å avdekke asbestforekomster. Andre reelle helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsdeler ble også kartlagt.

Areal: 7000 m2

Dato: 15. juni 2022


Miljøkartlegging 8
Tranesvegen 19

Oppdragsgiver: KS Coast Center Base

Tranesvegen 19 var et næringsbygg fra 1973 som har blitt totalt revet. En sentral problemstilling var å kartlegge kvaliteten på betong for eventuell ombruk. I tillegg inneholdt bygget en stor mengde ulike gulvbelegg som måtte undersøkes spesielt for innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Å kartlegge forekomster av PCB var også en stor del av oppgaven.

Areal: 2397 m2

Dato: 11. juli 2022


Miljøkartlegging 9
Møllendalsveien 40

Oppdragsgiver: BIR AS

Møllendalsveien 40 ligger i et område som skal omgjøres til boligarealer. Omfattende riving, ombygging og nybygging skal gjennomføres de kommende årene. Det er foreslått å flytte bygget siden det kan være godt egnet for demontering. Norsk Riving har kartlagt helse- og miljøfarlige stoffer i bygget og levert rapport fra miljøkartlegging sammen med miljøsaneringsplan og avfallsplan.  

Areal: 3600 m2

Dato: 9. Mars 2022


Miljøkartlegging 10
Bispengsgården

Oppdragsgiver: Vestafjell AS

Bygget skal rehabiliteres fra næringsvirksomhet til boligformål. Rehabiliteringen av bygget skal ikke omfatte arbeid på yttervegger, grunnplan eller tak. Miljøkartleggingen er derfor konsentrert om innvendige dekker, lettvegger og himlinger, i tillegg til faste installasjoner og teknisk utstyr.

Areal: 2150 m2

Dato: 21. juni 2022


Relevant regelverk og veiledning for miljøkartlegging

Direktoratet for byggkvalitet. (2022, 01. juli). Byggteknisk forskrift.
Byggteknisk forskrift (TEK 17) om miljøkartlegging

Sintef. (2021, mai) Byggforskserien: 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging


Se våre andre tjenester